Affiliates:Cyberia


WARNING: do not copy these codes to other sites!
1Activate All Levels (Part 1 of 2)IXXXXXXWXXXXXXF
WXXXXXXXXMMSXXF
KXXXXXXUXXXHXXF
GXXXXWXXXWXCXXF
TWXWXWXWXWXTWXF
MXXXXXXXXWXIWXF
GWXWXXXXXXXDWXF
VXXXXWXWXWXUVXF
IWXWXWXWXWXJVXF
GXXXXXXWXWXEVXF
TWXWXWXWXWXVUXF
LXXXXXXWXWXKUXF
XWXWXWXWXWXFUXF
QVXUUWF
2Activate All Levels (Part 2 of 2)1IXXXXXXWXXXXXXF
SWXWXWXWXDVSXXF
LXXXXXXWXWXHXXF
HWXXXXXXXXXCXXF
UXXWXWXWXWXTWXF
JWXWXWXWXXXIWXF
ZXXXXWXWXWXDWXF
UWXWXWXWXXXUVXF
KXXXXWXWXWXJVXF
YWXWXWXWXXXEVXF
TWXVUXF


Notes
1Patch the file "CYBERIAWork" with the code listed above.

...

After patching the file, then patch the file "CYBERIAx.log", where x was the name that entered when the game was started with the code listed above.


Credits
Game Guru1, 2