Affiliates:Virtual Pro Wrestling 2


WARNING: do not copy these codes to other sites!
1Enable Code (Must Be On)F10384C0 2400
2Activator 1 P1D0056FF0 00??
3Activator 2 P1D0056FF1 00??
4Dual Activator P1D1056FF0 00??
5P1 Always In Ultimate Special Code8016C4BF 000C
6No Background Graphics in Menu/Options8004A153 0011
7No Transparency Graphics8004A143 0181
8Invisible Wrestler Code8004A589 4043
9Crazy Wrestler Graphics #18004A589 404B
10Crazy Wrestler Graphics #28004A589 4A4A
11Goofy Background8004A164 0011
12Film Grain/Missing Crowd8104A164 0404
13Stop Royal Rumble Time Code8016C13F 0000
14Unlimited Special P18016C4BF 0004
15Unlimited Special P28016C7D3 0004
16Max Spirit P18016C47B 00FF
17Medium Spirit P18016C47B 0032
18No Spirit P18016C47B 0000
19Unlock All Extras810A440E FFFF
810A4410 FFFF
810A4412 FFFF
810A4414 FFFF
20Infinite KO Points180119114 0000
21Infinite Blood Points280119115 0000
22P1 Character Modifier3810A0732 ????
23P2 Character Modifier810A0732 ????
24P3 Character Modifier810A0732 ????
25P4 Character Modifier810A0732 ????
Attribute Codes
26Attribute Codes Note4N/A
27Attribute 1 Is 5801181C9 0005
28Attribute 2 Is 5801181CB 0005
29Attribute 3 Is 5801181CD 0005
30Attribute 4 Is 5801181CF 0005
31Attribute 5 Is 5801181D1 0005


Notes
1For Edit Mode
2For Edit Mode
30001 - Mitsuharu Misawa
0002 - Yoshinari Ogawa
0003 - Toshiaki Kawada
0004 - Akira Taue
0005 - Kenta Kobashi
0006 - Jun Akiyama
0007 - Hiroshi Hase
0008 - Maunakea Mossman
0009 - Yoshihiro Takayama
000A - Masahito Kakihara
000B - Giant Baba
000C - Jumbo Tsuruta
000D - Dory Funk Jr.
0101 - Stan Hansen
0102 - Vader
0103 - Johnny Ace
0104 - Mike Barton
0105 - Giant Kimala
0106 - Jun Izumida
0107 - Gary Albright
0108 - Johnny Smith
0109 - Bruiser Brody
010A - Terry Gordy
010B - Dr. Death
010C - Takao Ohmori
010D - Kentaro Shiga
0201 - Shinya Hashimoto
0202 - Tatsuji Fujinami
0203 - Kensuke Sasaki
0204 - Kazuo Yamazaki
0205 - Genichiro Tenryu
0206 - Shiro Koshinaka
0207 - Yuji Nagata
0208 - Manabu Nakanishi
0209 - Tadao Yasuda
020A - Naoya Ogawa
020B - Antonio Inoki
020C - Riki Chosu
020D - Don Frye
0301 - Masahiro Chono
0302 - Hiroyoshi Tenzan
0303 - Keiji Mutoh
0304 - Satoshi Kojima
0305 - Hiro Saito
0306 - Scott Norton
0307 - The Great Muta
0401 - Jushin Liger
0402 - El Samurai
0403 - Kendo Ka Shin
0404 - Shinjiro Ohtani
0405 - Tatsuhito Takaiwa
0406 - Koji Kanemoto
0407 - Dr. Wagner Jr.
0408 - Tiger Mask
0409 - Magnum Tokyo
040A - Shima Nobunaga
0501 - Hayabusa
0502 - Hiromichi Fuyuki
0503 - Jado
0504 - Gedo
0505 - Mr. Gannosuke
0506 - Masato Tanaka
0507 - Mike Awesome
0508 - Dragon Kid
0509 - Atsushi Onita
050A - Terry Funk
0601 - The Great Sasuke
0602 - Jinsei Shinzaki
0603 - Super Delfin
0604 - Gran Naniwa
0605 - TAKA Michinoku
0606 - Mil Mascaras
0607 - Enson Inoue
0701 - Kiyoshi Tamura
0702 - Tsuyoshi Kousaka
0703 - Bitsadze Tariel
0704 - Volk Han
0705 - Akira Maeda
0706 - Aleksandr Karelin
0801 - Yuki Ishikawa
0802 - Alexander Otsuka
0803 - Daisuke Ikeda
0804 - Minoru Tanaka
0805 - Yoshiaki Fujiwara
0806 - Rumina Sato
0901 - Masakatsu Funaki
0902 - Yoshiki Takahashi
0903 - Minoru Suzuki
0904 - Kengo Watanabe
0905 - Bas Rutten
0906 - Semmy Schilt
0A01 - Nobuhiko Takada
0A02 - Kazushi Sakuraba
0A03 - Mark Kerr
0A04 - Rickson Gracie
0B01 - Andre the Giant
0B02 - Ultimo Dragon
0B03 - Abdullah the Butcher
4VPW2 normally lets you go up to five. If you wish, you may use 32, as seen in the Max Attribute codes for Wrestlemania 2000.


Credits
Code Master1
icpninja@wrestlezone.com2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Davin the Raven19
AJ 18720, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31
N/A26